ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

19 ตุลาคม 2563    

ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูล เป็นระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่รองรับบัญชีข้อมูลจากหน่วยงานที่ทำการลงทะเบียนชุดข้อมูลผ่านระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ได้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเปิดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและ มีธรรมาภิบาล นำไปสู่ระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐและระบบนามานุกรม สำหรับการสืบค้นข้อมูล ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพแสดงระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการชุดข้อมูลของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร