สนับสนุนการจัดทำ
บัญชีข้อมูลภาครัฐ 

Government Data Catalog (GD Catalog)

animated

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)


สำหรับผู้บริหาร


การจัดทำบัญชีข้อมูล


การติดตั้งระบบบัญชีข้อมูล


รายชื่อผู้ประสานหน่วยงาน

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

Government Data Catalog (GD Catalog)

ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

เป็นบัญชีข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน จังหวัด หรือ ศูนย์ข้อมูล ที่ให้บริการเข้าถึงชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลในรูปแบบบัญชีข้อมูลดิจิทัล

ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

เป็นระบบจัดการบัญชีข้อมูลจากหน่วยงาน โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นบัญชีข้อมูลกลางของภาครัฐ

ระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

เป็นระบบให้บริการบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ และระบบบริการนามานุกรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงชุดข้อมูลให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ประกาศและแนวทาง

เป็นประกาศและแนวทางที่จำเป็นในการจัดทำบัญชีข้อมูล รวมถึงรหัสที่ใช้ในการจัดการ

ร้องขอการสนับสนุน

เป็นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ โดยช่องทางเว็บไซต์ gdhelpdesk.gdcatalog.go.th

F.A.Q และ คู่มือ

คำถามที่พบบ่อย คู่มือ สื่อผสมที่ใช้สนับสนุนในการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อการสอน

รูปภาพ สื่อผสมที่ใช้ประชาสัมพันธ์ และสื่อการสอนการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

รายงาน

รายงานที่สำคัญ ประกอบด้วย รายงานสถานภาพของระบบบัญชีข้อมูล ชุดข้อมูล และ ทรัพยากรข้อมูล

GD Catalog Bot ยินดีต้อนรับสู่ สนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
คุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องใดคะ