ระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

1 พฤศจิกายน 2566    

เป็นระบบให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีข้อมูล ในการบริหารจัดการบัญชีข้อมูลและการเข้าถึงชุดข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีการจัดการระบบ 3 ระบบ ได้แก่


1. ระบบสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เป็นระบบบริการให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีข้อมูล ได้แก่


1.1 https://gdhelppage.gdcatalog.go.th เป็นเพจสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการสอนต่าง ๆ ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ


1.2 https://helpdesk.gdcatalog.go.th เป็นเพจสนับสนุนการถามตอบ ในลักษณะการฝากคำถาม และตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีข้อมูล ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ


2. ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ เป็นระบบจัดการสนับสนุนการดำเนินงานของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ทั้งในส่วนของระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://register.gdcatalog.go.th) และระบบเฝ้าติดตามความคงอยู่ของบัญชีข้อมูลหน่วยงาน


3. ระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ เป็นระบบให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ ที่รวบรวมจากบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้


3.1 เว็บท่าระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th)


ให้บริการในการสืบค้นชุดข้อมูล ซึ่งได้ทำการรวบรวมชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลทั้งหมดมาจากหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบัญชีข้อมูล ผ่านการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล มารวบรวมไว้บนเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแห่งนี้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายการให้บริการไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไปก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้เช่นกัน โดยจะสามารถสืบค้นข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการเผยแพร่แบบสาธารณะ หรือเป็นบัญชีข้อมูลเปิดภาครัฐ นั่นเอง


3.2 ระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ (https://directory.gdcatalog.go.th)


จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในการสืบค้นชุดข้อมูล ในลักษณะตะกร้าสินค้า ที่ผู้ใช้สามารถเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการมาเก็บไว้ในตะกร้าของฉัน และเมื่อชุดข้อมูลที่เลือกไว้ มีการปรับปรุงข้อมูลตามคาบการเผยแพร่ของข้อมูลนั้น ผู้ใช้สามารถเข้ามาดูที่ตะกร้าของฉันที่เลือกไว้ โดยไม่ต้องไปทำการเลือกชุดข้อมูลใหม่ เป็นการอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลภาครัฐ อีกรูปแบบหนึ่ง


3.3 ระบบบริการ API (https://api.gdcatalog.go.th)


เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการเข้าถึงชุดข้อมูลจากระบบภายนอกที่สามารถดึงข้อมูลจาก gdcatalog API ด้วยวิธีการ Call ผ่าน CKAN API เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ


การบริการผ่าน API (https://api.gdcatalog.go.th) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐกับระบบบริการอื่นนั้นเป็นการใช้ประโยชน์แบบอัตโนมัติผ่านช่องทางโปรแกรมประยุกต์ หรือ API (Application Program Interface) สิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งขอใช้บริการ API ต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งสามารถขอใช้บริการผ่าน API ได้ด้วยวิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้บริการ API ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ กรอกแบบฟอร์มและลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วส่งกลับมาที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้บริการ API ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ....คลิก!!!


ภาพแสดงระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร