ประกาศและแนวทาง

29 กุมภาพันธ์ 2567    

ประกาศ

เป็นประกาศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้บัญชีข้อมูลที่จัดทำขึ้นมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีความสอดคล้องตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

- มสพร. 1-2566 ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ