ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

20 กันยายน 2566    

เป็นระบบบริการชุดข้อมูลของหน่วยงานพร้อมคำอธิบายชุดข้อมูล เสมือนบัญชีข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เนื่องจากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจะต้องรวบรวมรายการชุดข้อมูลพร้อมทั้งคำอธิบายข้อมูลของทุกหน่วยงานมาจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อสามารถเข้าถึงชุดข้อมูล ซึ่งจัดเก็บอยู่ที่หน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และมีความพร้อมใช้ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของการดำเนินงานของภาครัฐภาพแสดงระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของการดำเนินงานของภาครัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร